Informácie

Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre činnosť predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopnení niektorých zákonov. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov.