Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Deutérium-D2 s.r.o., Platanová alej 2435, 945 01 Komárno, info@deuterium.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:  vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, na bežný účet, ktorý bude uvedený na formulári na odstúpenie od zmluvy, alebo podľa dohody, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, pričom priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu Deutérium-D2 s.r.o, Platanová alej 2435, 945 01 Komárno najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.Odstúpenie od zmluvy sa pre právnické osoby riadi ustanoveniami obchodného zákonníka.