Informácie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre internetové objednávky Deutérium – D2 s.r.o.


Všeobecné ustanovenia

1.      Nákup prostredníctvom internetovej stránky www.deuterium.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, pokiaľ  sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

2.      Pri objednávke zákazník vyplní svoje základné osobné údaje. Deutérium – D2 vyhlasuje, že údaje budú použité len pre vnútorné potreby a nebudú vydané tretím osobám.

3.      Tovar uvedený na stránke je zostavený z ponuky zahraničných partnerov a na distribúciu sa dostáva prostredníctvom spoločnosti Deutérium – D2 s.r.o. Objednávanie tovaru

1.      Po vybraní tovaru sa stlačením tlačidla DO KOŠÍKA objednaný tovar pridá do nákupného košíka. Stav košíka je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu.

2.      Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

3.      Stornovanie objednávky je možné do 24 hodín odo dňa zadania objednávky telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

4.      Objednávať je možné aj telefonicky, resp. zaslaním e-mailu s príslušnými údajmi o objednávanom tovare. Cena a platobné podmienky

1.      Cenu za tovar a poštovné uhrádza kupujúci pri prevzatí tovaru dobierkou, prípadne úhradou vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry.

2.      Cena tovaru v danom balení je uvedená vrátane poštovných a balných nákladov.

3.      Cena sa môže zmeniť v závislosti od vývoja menového kurzu. Prípadná zmena ceny nemá vplyv na už potvrdené objednávky.

4.      Cena za tovar sa uhrádza dobierkou, alebo vopred na základe zálohovej faktúry.

5.      V prípade, že je daný tovar uhrádzaný vopred treba túto sumu poukázať na účet vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu: 2624202531/1100, IBAN: SK10 1100 0000 0026 2420 2531.

 

 Dodacie podmienky

1.      Dodacia lehota je max. 5 pracovných dní, t.j. do tejto doby ho odovzdávame kuriérskej službe.

2.      K dodacej lehote je potrebné pripočítať 48 hodín pri doručení kuriérskou službou.

3.      Dodávateľ neručí za omeškanie tovaru v dôsledku uvedenia nesprávnej/neúplnej adresy resp. telefónneho čísla kupujúceho.

4.      Tovar zasielame ako balík resp. balíkovú dobierku.

5.      Tovar si je možné prevziať aj osobne v našej centrále v Komárne, Platanová alej 2435, počas pravovných dní, v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Pokiaľ by ste chceli využiť túto možnosť, vyznačte túto alternatívu pri potvrdzovaní objednávky.


Poštovné a balné 

1.      Ceny uvedené na stránke internetového obchodu sú vrátane poštovných a balných nákladov.

2.      Klient, ktorý objednaný tovar neprevezme je povinný uhradiť poštovné náklady, ktoré vznikli neprevzatím tovaru na číslo účtu našej spoločnosti.


 Záručná doba a reklamačné podmienky

1.      Záručná doba na tovar je štandardne 12 mesiacov resp. do konca doby spotreby, ktorá je uvedená na obale produktu.

2.      Ak chcete tovar reklamovať, kontaktujte nás vopred telefonicky alebo e-mailom.

3.      Tovar je potrebné zaslať späť ako balík poštou alebo kuriérskou službou. Tovar prosím, nezasielajte na dobierku!

4.      Po obdržaní reklamácie budete okamžite kontaktovaný pre doriešenie reklamácie.

5.      Tovar je možné vymeniť, zameniť za iný v rovnakej hodnote, prípadne Vám zašleme späť peniaze.

6.      Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia.

7.      Poštovné a iné poplatky spojené s reklamáciou nevraciame.


 Zodpovednosť za škody na tovare a kompletnosť balenia

1.      Pri dodaní tovaru je zákazník povinný prehliadnuť zásielku a v prípade jej poškodenia túto skutočnosť okamžite zaznamenať u doručovateľa. Deutérium – D2 s.r.o. nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru zapríčinené doručovateľom. Takto poškodený tovar nepreberajte!

2.      Ak zásielka nie je kompletná, zákazník je povinný túto skutočnosť oznámiť Deutérium – D2 s.r.o. do 48 hodín od prevzatia zásielky.

 

 Vrátenie tovaru

1.      Na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Neskoršie odstúpenie od zmluvy nie je možné.

2.      Vrátenie tovaru nie je možné ak nesie zjavné známky používania, prípadne ak je mechanicky poškodený.

3.      Tovar zasielajte späť ako balík. Prosím neposielajte ho na dobierku!

4.      Cena tovaru bude zákazníkovi poukázaná späť na účet. Viac informácií tu: Odstúpenie od zmluvy Ochrana osobných údajov 

1.   Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so spracovním a uchovávaním jeho osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Spracováva ich vo všetkých svojich informačných systémoch v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pre viac informácií viď. Politika infomovanosti dotknutých osôb). 

 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1.      Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňui do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 Eur. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 Eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiľ sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ERS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_rn.htm    

 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50 Nitra