Deutérium

Objavenie deutéria
 
Objavenie deutéria oznámil Harold C. Urey na vianočnom stretnutí American Association for the Advancement of Science v New Orleans v roku 1931. Následne v  roku 1934 získal za tento objav Nobelovou cenu za chémiu.

Počas ďalších 70 rokov nasledujúcich po objave nikto neskúmal, aký biologický význam má deutérium nachádzajúce sa vo voľnej prírode. Skúmanie a objavenie fyziologického významu deutéria nachádzajúceho sa vo voľnej prírode a protinádorových účinkov odňatia deutéria sa viažu k menu Dr. Gábora Somlyaiho, kandidáta vied.
        
Čo je deutérium
Niektoré molekuly vody obsahujú okrem atómov vodíka a kyslíka aj deutérium (D). Atóm deutéria sa od obyčajného atómu vodíka líši tým, že jeho jadro obsahuje popri protóne aj neutrón, teda jeho atómová hmotnosť je miesto jednej dva.
(Obrázok)
 
Obsah deutéria v organizmoch
Množstvo deutéria v živých organizmoch na zemi je závislé v podstate od jeho obsahu vo vodách oceánov, respektíve od zrážok, ktoré vznikajú v dôsledku atmosférických prúdov vyparovaním vôd oceánov. Všeobecne platí, že sa obsah deutéria v zrážkach úmerne znižuje smerom od rovníka k pólom, od oceánov k vnútrozemiu a vo vyšších nadmorských výškach.

V našich zemepisných šírkach je obsah deutéria v povrchových vodách cca 140 až 150 ppm (t.j. medzi miliónom atómov vodíka sa nachádza 140 - 150 deutériových atómov), v porovnaní s vodou padajúcou pri rovníku, kde je tento obsah 155 ppm a v Kanade a severnej časti kontinentu, kde sú namerané hodnoty na úrovni 135 až 140 ppm.
Prírodné vody obsahujú 140 - 142 ppm deutéria, čo zodpovedá 16,8 mmol/l HDO koncentrácii. U dospelej osoby je koncentrácia deutéria asi 12 - 14 mmol/l. V ľudskom organizme sa teda deutérium nachádza v asi šesťnásobne vyššom množstve ako vápnik a až desaťnásobne väčšom než horčík.
Na výrobkoch so zníženým obsahom deutéria - Preventa® je uvedená koncentrácia deutéria v tom ktorom výrobku. V súlade s týmto Preventa® -125 obsahuje 125 ppm, 105 ppm Preventa® -105 a Preventa® 85 - 85 ppm deutéria.
        
Princíp protinádorového účinku odňatia deutéria
 
Na základe doterajších výskumov možno vyhlásiť, že pri konzumácii vody so zníženým obsahom deutéria (DD voda) znížená koncentrácia deutéria môže zastaviť rast tumoru a následne spôsobiť jeho čiastočné resp. úplné odumretie.
 
Je tomu tak z dôvodu, že pre rast buniek je bezpodmienečne nutná prítomnosť deutéria a signálom pre začatie delenia buniek je, keď sa daný pomer deutéria k vodíku dočasne zvýši (D/H pomer sa mení). Keď pacient prijíma vodu s normálnym obsahom deutéria, pre nádorové bunky nie je problém zabezpečiť potrebný pomer D/H pre svoje delenie. Ak odňatím deutéria znížime jeho koncentráciu v organizme, nie je zabezpečená podmienka delenia buniek a rakovinová bunka vie potrebnú hladinu dosiahnuť ešte neskôr ako zdravá bunka. Týmto sme vzali nádorovej bunke dôležitý faktor: príležitosť na to, aby vedela zabezpečiť svoje delenie.